• امروز جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
 • Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  شرایط کاندیداتوری انتخابات... ۹۵.۰۳.۲۴ - شرایط کاندیداتوری انتخابات هیات مدیره انجمن بر اساس ماده 8 آیین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی به شرح ذیل م...
  نخستین نشست شورای سیاست‌گذ... ۹۴.۱۱.۲۴ - در نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری هشتمین همایش بین‌المللی مدیریت بیمارستانی که صبح روز سه شنبه 20 بهمن سال 94 در سالن...
  برگزاري سمينار تخصصی ۹۳.۰۴.۰۷ - بسمه تعالي برگزاري سمينار تخصصي با عنوان : تفكر سيستمي در حل مسايل سازماني در نظام سلامت سخنران: جناب آق...

  اساسنامه

  نامه الکترونیک چاپ PDF
  فهرست مطلب
  اساسنامه
  صفحه 1
  صفحه 2
  صفحه 3
  تمامی صفحات

   

   

   معاونت آموزشي وامور دانشجويي
  دبيرخانه كميسيون انجمن هاي علمي گروه پزشكي
  بنام خدا
  اساسنامه انجمن علمي اداره امور بيمارستانهاي ايران
  فصل اول – كليات
  ماده 1- به استناد مصوبه دويست وشصت ودومين جلسه مورخ 7/8/1370 شوراي عالي انقلاب فرهنگي وآيين نامه مربوطه وتصويب كميسيون موضوع ماده 4 مصوبه فوق كه من بعد به اختصار كميسيون ناميده مي شود انجمن علمي اداره امور بيمارستانها براساس مواد آتي تشكيل مي گرددكه در سطور بعد به اختصار" انجمن "ناميده مي شود.
   ماده 2- انجمن صرفا"‌در زمينه هاي علمي ،‌تحقيقاتي ،‌تخصصي و فني مربوطه فعاليت مي نمايد واعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به احزاب سياسي را ندارند.
  ماده 3- انجمن غير انتفاعي بوده و از تاريخ تصويب كميسيون وثبت در اداره ثبت شركت ها داراي شخصيت حقوقي است ورئيس هيات مديره آن نماينده قانوني انجمن ميباشد.
  ماده 4- مركز انجمن در شهر تهران به آدرس :‌تهران بلوار كشاورز – روبروي پارك لاله – خيابان پورسينا – دانشگاه علوم پزشكي تهران – دانشكده بهداشت – طبقه چهارم گروه علوم مديريت و اقتصاد بهداشت است و شعب آن مي تواند در هرمنطقه از كشور تشكيل شود ،‌در ضمن روند تشكيل شعب انجمن طبق مصوبه وبا نظر هيات مديره انجمن مركزي و تحت نظارت آنها خواهد بود.
  ماده 5- انجمن داراي تابعيت ايراني است.
  ماده 6- انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي شود وملزم به رعايت قوانين ومقررات جمهوري اسلامي ايران است.
  فصل دوم – شرح وظايف واهداف
  ماده 7- به منظور نيل به اهداف مذكور درماده 2 اساسنامه انجمن ،‌اقدامات وفعاليت هاي زير را به عمل خواهد آورد.
  1-7- ايجاد ارتباط علمي ،‌فني ، تحقيقاتي ،‌آموزشي و تبادل نظر بين محققان ،‌متخصصان و ساير كارشناساني كه به نحوي در شاخه هاي گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعاليت دارند. 
  2-7- همكاري با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه ها و موسسات آموزشي و پژوهشي و نيز ساير سازمان هايي كه به نحوي با فعاليت هاي انجمن مرتبط هستند در برنامه ريزي امور آموزشي ،‌پژوهشي ،‌بهداشتي ودرماني
  3-7- تعامل وهمكاري با مراجع ذيصلاح در زمينه بازنگري وارزشيابي برنامه هاي آموزشي و بهداشتي درماني ،‌موسسات آموزشي و سطح علمي دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشكي .
  4-7- ارائه خدمات آموزشي ؛‌علمي ،‌فني و پژوهشي براساس ضوابط مربوطه
  5-7- ترغيب وتشويق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجويان در پييشبرد فعاليت هاي علمي ،‌پژوهشي و آموزشي ،‌بهداشتي و درماني
  6-7- تهيه و تدوين وانتشار نشريات علمي ،‌آموزشي
  7-7- برگزاري گردهمايي هاي آموزشي و پژوهشي ،‌آموزش مداوم درسطوح ملي و بين المللي  بارعايت قوانين ومقررات جاري كشور.
  8-7- فراهم كردن زمينه مناسب جهت انجام پژوهش هاي علمي مرتبط با رشته مربوطه بخصوص از طريق تشويق و ترغيب متخصصين جوان
  9-7- مشاركت درتشكيل شوراي انجمن هاي علمي گروه پزشكي ايران و برنامه ريزي امور مرتبط با آن
  10-7- جلب حمايت نهاد هاي بين المللي براي انجام فعاليت هاي علمي ،‌پژوهشي درعرصه ملي و درچارچوب ضوابط جاري كشور


   

  فصل سوم – عضويت
  ماده 8- عضويت درانجمن به طرق زير مي باشد :
  1-8- عضويت پيوسته :‌هيات موسس انجمن وكليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي و بالاتر در يكي از رشته هاي مديريت خدمات بهداشتي و درماني – اداره امور بيمارستانها – اقتصاد بهداشت – مديريت وسياستگذاري سلامت باشند مي توانند طبق ضوابط مذكور دراين اساسنامه به عضويت انجمن درآيند.
  2-8- عضويت وابسته :‌افرادي كه حائز شرايط زير باشند مي توانند به عضويت انجمن درآيند :
  كليه دانشجويان رشته هاي اداره امور بيمارستانها و مديريت خدمات بهداشتي و درماني ،‌فارغ التحصيلان و دانشجويان رشته هاي بهداشت ،‌پيراپزشكي و كليه مديران ،‌سرپرستان و روساي واحد هاي بيمارستانهاي كشور كه فاقد مدرك تحصيلي مندرج در بند 1-8 اين اساسنامه باشند.
  3-8- عضويت افتخاري :‌شخصيت هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي ،‌فرهنگي و اجتماعي آنان حائز اهميت خاص باشد ويا در پيشبرد اهداف انجمن كمك هاي موثر وارزنده اي نموده باشند مي توانند به عضويت افتخاري پذيرفته شوند.
  تبصره 1- اعضاي وابسته مي توانند با احراز شرايط وتصويب هيات مديره به عضويت پيوسته برگزيده شوند.
  تبصره 2- اعضاي پيوسته انجمن بايستي شرايط هيات موسس وهيات مديره مذكور در ماده 7 آيين نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف كميسيون را دارا باشند.
  ماده 9- هريك از اعضاي انجمن سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط هيات مديره تعيين و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.
  تبصره 1- پرداخت حق عضويت هيچگونه حق وادعايي را نسب به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نخواهد كرد.
  تبصره 2- ملاك تعداد اعضاي پيوسته هرانجمن تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود ولذا افرادي مجاز به شركت در انتخابات هيات مديره هستند كه حق عضويت مصوب همان سال را پرداخت نموده وبرگ شركت در جلسه مجمع عمومي وانتخابات را دريافت كرده باشند.
  ماده 10- عضويت در انجمن دريكي از موارد زير خاتمه مي يابد:
  1-10- استعفاي كتبي عضو
  2-10- عدم پرداخت حق عضويت سالانه در مهلتي كه هيات مديره تعيين مي نمايد.
  3-10- زوال يكي از شرايط عضويت و نيز محكوميت قطعي در هيات هاي بدوي و عالي انتظامي سازمان نظام پزشكي به محروميت موقت يا دائم از اشتغال به حرف پزشكي است.
  تبصره 1- مدت تعليق عضويت معادل مدت محروميت از اشتغال به حرف پزشكي است.
  تبصره 2- تصميم نهايي راجع به عدم پذيرش ونيز خاتمه عضويت پس از اطلاع و تائيد هيات نظارت بر عملكرد انجمن براساس موضوع بند 7 ماده 3 آيين نامه نحوه تشكيل وشرح وظايف كميسيون ،‌با هيات مديره خواهد بود.
  فصل چهارم – اركان انجمن
  ماده 11- انجمن داراي اركان زير است :
  1-11- مجمع عمومي
  2- 11 - هيات مديره
  3-11- بازرس
  الف – مجمع عمومي
  ماده 12- مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته انجمن به دو صورت تشكيل مي گردد :
  1-12- مجمع عمومي عادي كه هرسال يكبار تشكيل مي شود و به امور جاري انجمن رسيدگي مي كند و نيز مي تواند از جهت نوبت وحسب ضرورت زودتر تشكيل گردد.
  2-12- مجمع عمومي فوق العاده كه در مواقع ضروري براي انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و يا اتخاذ تصميم در خصوص انحلال انجمن تشكيل مي شود و نتيجه تصميمات آن درخصوص اصلاح و تغيير اساسنامه پس از تصويب كميسيون قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومي فوق العاده به دعوت هيات مديره يا بازرس يا يك پنجم از اعضاي پيوسته تشكيل مي گردد.
  3-12- اولين جلسه مجمع عمومي عادي با درخواست هيات موسس ،‌پس از موافقت اوليه انجمن از كميسيون و حداكثر ظرف شش ماه با درج آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تشكيل خواهد شد.
  تبصره 1- جلسات مجمع عمومي عادي و فوق العاده هريك با حضور حداقل نصف به علاوه يك اعضاي پيوسته رسميت مي يابد و در مجامع عمومي فوق العاده تصميمات با دوسوم آراء‌خواهد بود.
  تبصره 2- چنانچه حدنصاب لازم براي تشكيل جلسات مجمع عمومي عادي وفوق العاده بدست نيامد به فاصله يك ماه از تاريخ جلسه اوليه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذكر نتيجه دعوت قبلي اقدام مي شود در اينصورت مجمع با هرتعداد ازاعضاي حاضر تشكيل خواهد شد.
  ماده 13- وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد :
  1-13- استماع گزارش هيات مديره و بازرس و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسب به گزارش فعاليت هاي سالانه انجمن
  2-13- اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه وبودجه انجمن و ميزان حق عضويت
  3-13- انتخاب ويا عزل اعضاي هيات مديره
  4-13- انتخاب يك نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلي و يك نفر علي البدل
  5-13- تصويب كليه آيين نامه ها وضوابط اجرايي مورد لزوم براي پيشبرد امور انجمن به پيشنهاد هيات مديره
  6-13- تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي انتشار آگهي هاي انجمن
  تبصره 1- دركليه جلسات مجمع عمومي نماينده مذكور در تبصره 1 ماده 10 آيين نامه نحوه تشكيل وشرح وظايف كميسيون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. درصورت عدم حضور نماينده كميسيون جلسه رسميت نخواهد يافت.


  ب- هيات مديره
  ماده 14- اعضاي هيات مديره مركب از (5 يا 7 يا 9) ... نفر است و 2 نفر به عنوان عضو علي البدل انتخاب مي شوند. اعضاي مذكور در جلسه مجمع عمومي عادي هر 3 سال يك بار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب خواهند شد و عضويت در هيات مديره افتخاري است.
  تبصره 1- افزايش تعداد هيات مديره با پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي و تائيد نهايي كميسيون خواهد بود.
  تبصره 2- جلسات هيات مديره حداقل هر يك ماه يك بار تشكيل مي شود و با حضور دو سوم اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراء حاضرين خواهد بود.
  ماده 15- هيات مديره در اولين جلسه يك نفر رئيس ،  يك نفرنايب رئيس و يك نفر دبير و يك نفر خزانه دار با راي كتبي اكثريت اعضاي هيات مديره انتخاب مي نمايد. در ضمن آيين نامه داخلي هر انجمن در جلسات هيات مديره مشخص و به تصويب خواهد رسيد.
  تبصره 1- رئيس انجمن و دبير انجمن بيش از دو دوره متوالي نمي تواند به سمت يكي از اين دو مسئوليت انتخاب شوند.
  تبصره 2- رئيس هيات مديره مسئول اداره امور جاري انجمن و مجري كليه مصوبات هيات مديره و نماينده قانوني و شخصيت حقوقي انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.
  تبصره 3- كليه اوراق تعهدآور با امضاي رئيس هيات مديره و امضاي خزانه دار و مهر انجمن و نامه هاي رسمي اداري با امضاي رئيس هيات مديره و در غياب او نايب رئيس خواهد بود.
  تبصره4- چنانچه هر يك از اعضاي هيات مديره 3 جلسه متوالي و يا 5 جلسه متناوب بدون دليل موجه ( به تشخيص هيات مديره) در جلسات شركت ننمايد مستعفي شناخته خواهد شد.
  تبصره5- در صورت استعفا و بر كناري و يا فوت هر يك از اعضاي هيات مديره عضو علي البدل براي مابقي دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.
  ماده 16- هيات مديره موظف است ظرف حداكثر چهار ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيات مديره جديد با حضور نماينده كميسيون اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون ارسال نمايند.
  تبصره – هيات مديره قبلي تا تائيد هيات مديره جديد از سوي كميسيون ، مسئوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

  ماده 17- وظايف و اختيارات هيات مديره:
  1-17- دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده
  2-17- اجراي تصميمات متخذه در مجامع عمومي
  3-17- تشكيل جلسات سخنراني و گردهمايي هاي علمي، فني و پژوهشي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور
  4-17- تهيه ضوابط و مقررات و آيين نامه هاي اجرايي
  5-17- تهيه گزارش سالانه فعاليت هاي انجمن براي ارائه به مجمع عمومي
  6-17- تهيه تراز نامه و ارائه آن به مجمع عمومي
  7-17-  قبول هدايا و كمك هاي مالي براي انجمن
  8-17- پيشنهاد اصلاحات و تغييرات در اساسنامه به مجامع عمومي
  9-17- اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه
  10-17- تشكيل كميته هاي اجرايي و تخصصي مختلف و تعيين نوع فعاليت و نظارت بر آنها
  11-17-انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن به مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات كشور
  12-17- اقامه دعوي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و دفاع از دعاوي كه عليه انجمن اقامه مي شود در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و توكيل غير
  13-17- اتخاذ تصميم نسبت به عضويت انجمن در مجامع داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور
  14-17- پيشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومي فوق العاده
  ج- بازرس
  ماده18- انجمن داراي يك نفر بازرس اصلي و (1 يا 2 نفر ) ..... علي البدل خواهد بود كه هر 3 سال يك بار در جلسه مجمع عمومي عادي با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انتخاب خواهند شد.
  ماده19- وظايف بازرس به شرح زير است:
  1-19- بررسي كليه اسناد و مدارك مالي انجمن و تهيه گزارش براي ارائه به مجمع عمومي
  2-19- بررسي گزارش سالانه هيات مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش از عملكرد انجمن و ارائه به مجمع عمومي
  3-19- گزارش هر گونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي
  4-19- دعوت از مجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروري
  ماده 20- شركت بازرس در جلسات هيات مديره بدون حق راي مجاز است و در هر زمان مي تواند اسناد ودفاتر مالي انجمن را از هيات مديره مطالبه و مورد بررسي قرار دهد.
  ماده 21- در پايان هر سال مالي رياست هيات مديره گزارش فعاليت هاي سالانه انجمن و ترازنامه مالي آن را حداقل 45 روز قبل از تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي سالانه براي تائيد در اختيار بازرس قرار خواهد داد.


  فصل پنجم- منابع مالي انجمن
  ماده22- منابع مالي انجمن عبارتست از :
  1-22- حق عضويت اعضا
  2-22- ازمحل هدايا و كمك ها
  3-22- درآمد حاصل از فعاليت هاي آموزشي ، پژوهشي و فني و انتشاراتي
  4-22- حمايت هاي مالي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
  فصل ششم – موارد انحلال انجمن
  ماده 23- در صورت درخواست هيات مديره يا بازرس و يا 3/1 اعضاي پيوسته و تصويب مجمع عمومي فوق العاده به هر دليل انجمن منحل مي گردد.
  ماده24- مجمع عمومي فوق العاده كه تصميم به انحلال انجمن مي گيرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هيات تسويه و تعيين مدت ماموريت آن اقدام خواهد كرد.
  ماده 25- هيات تسويه در جلسات ساليانه مجمع عمومي فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه مي نمايد. ختم عمليات تسويه بايد به تصويب مجمع عمومي فوق العاده برسد و در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثير الانتشار آگهي شود و مراتب به كميسيون اعلام گردد.
  تبصره- باقيمانده دارايي هاي انجمن پس از وضع ديون و مخارج و تصويب هيات تسويه و نيز اطلاع كميسيون به يكي از موسسات آموزشي تحقيقاتي كشور اهدا خواهدشد.
  ماده26- اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل و 26 ماده و 18 تبصره در تاريخ 4/9/85 به تصويب مجمع عمومي موسس رسيد.

  برچسب ها:
  آخرین مقالات