• امروز جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
 • Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  شرایط کاندیداتوری انتخابات... ۹۵.۰۳.۲۴ - شرایط کاندیداتوری انتخابات هیات مدیره انجمن بر اساس ماده 8 آیین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی به شرح ذیل م...
  نخستین نشست شورای سیاست‌گذ... ۹۴.۱۱.۲۴ - در نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری هشتمین همایش بین‌المللی مدیریت بیمارستانی که صبح روز سه شنبه 20 بهمن سال 94 در سالن...
  برگزاري سمينار تخصصی ۹۳.۰۴.۰۷ - بسمه تعالي برگزاري سمينار تخصصي با عنوان : تفكر سيستمي در حل مسايل سازماني در نظام سلامت سخنران: جناب آق...

  اساسنامه - صفحه 2

  نامه الکترونیک چاپ PDF
  فهرست مطلب
  اساسنامه
  صفحه 1
  صفحه 2
  صفحه 3
  تمامی صفحات
  ب- هيات مديره
  ماده 14- اعضاي هيات مديره مركب از (5 يا 7 يا 9) ... نفر است و 2 نفر به عنوان عضو علي البدل انتخاب مي شوند. اعضاي مذكور در جلسه مجمع عمومي عادي هر 3 سال يك بار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب خواهند شد و عضويت در هيات مديره افتخاري است.
  تبصره 1- افزايش تعداد هيات مديره با پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي و تائيد نهايي كميسيون خواهد بود.
  تبصره 2- جلسات هيات مديره حداقل هر يك ماه يك بار تشكيل مي شود و با حضور دو سوم اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراء حاضرين خواهد بود.
  ماده 15- هيات مديره در اولين جلسه يك نفر رئيس ،  يك نفرنايب رئيس و يك نفر دبير و يك نفر خزانه دار با راي كتبي اكثريت اعضاي هيات مديره انتخاب مي نمايد. در ضمن آيين نامه داخلي هر انجمن در جلسات هيات مديره مشخص و به تصويب خواهد رسيد.
  تبصره 1- رئيس انجمن و دبير انجمن بيش از دو دوره متوالي نمي تواند به سمت يكي از اين دو مسئوليت انتخاب شوند.
  تبصره 2- رئيس هيات مديره مسئول اداره امور جاري انجمن و مجري كليه مصوبات هيات مديره و نماينده قانوني و شخصيت حقوقي انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.
  تبصره 3- كليه اوراق تعهدآور با امضاي رئيس هيات مديره و امضاي خزانه دار و مهر انجمن و نامه هاي رسمي اداري با امضاي رئيس هيات مديره و در غياب او نايب رئيس خواهد بود.
  تبصره4- چنانچه هر يك از اعضاي هيات مديره 3 جلسه متوالي و يا 5 جلسه متناوب بدون دليل موجه ( به تشخيص هيات مديره) در جلسات شركت ننمايد مستعفي شناخته خواهد شد.
  تبصره5- در صورت استعفا و بر كناري و يا فوت هر يك از اعضاي هيات مديره عضو علي البدل براي مابقي دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.
  ماده 16- هيات مديره موظف است ظرف حداكثر چهار ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيات مديره جديد با حضور نماينده كميسيون اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون ارسال نمايند.
  تبصره – هيات مديره قبلي تا تائيد هيات مديره جديد از سوي كميسيون ، مسئوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

  ماده 17- وظايف و اختيارات هيات مديره:
  1-17- دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده
  2-17- اجراي تصميمات متخذه در مجامع عمومي
  3-17- تشكيل جلسات سخنراني و گردهمايي هاي علمي، فني و پژوهشي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور
  4-17- تهيه ضوابط و مقررات و آيين نامه هاي اجرايي
  5-17- تهيه گزارش سالانه فعاليت هاي انجمن براي ارائه به مجمع عمومي
  6-17- تهيه تراز نامه و ارائه آن به مجمع عمومي
  7-17-  قبول هدايا و كمك هاي مالي براي انجمن
  8-17- پيشنهاد اصلاحات و تغييرات در اساسنامه به مجامع عمومي
  9-17- اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه
  10-17- تشكيل كميته هاي اجرايي و تخصصي مختلف و تعيين نوع فعاليت و نظارت بر آنها
  11-17-انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن به مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات كشور
  12-17- اقامه دعوي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و دفاع از دعاوي كه عليه انجمن اقامه مي شود در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و توكيل غير
  13-17- اتخاذ تصميم نسبت به عضويت انجمن در مجامع داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور
  14-17- پيشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومي فوق العاده
  ج- بازرس
  ماده18- انجمن داراي يك نفر بازرس اصلي و (1 يا 2 نفر ) ..... علي البدل خواهد بود كه هر 3 سال يك بار در جلسه مجمع عمومي عادي با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انتخاب خواهند شد.
  ماده19- وظايف بازرس به شرح زير است:
  1-19- بررسي كليه اسناد و مدارك مالي انجمن و تهيه گزارش براي ارائه به مجمع عمومي
  2-19- بررسي گزارش سالانه هيات مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش از عملكرد انجمن و ارائه به مجمع عمومي
  3-19- گزارش هر گونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي
  4-19- دعوت از مجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروري
  ماده 20- شركت بازرس در جلسات هيات مديره بدون حق راي مجاز است و در هر زمان مي تواند اسناد ودفاتر مالي انجمن را از هيات مديره مطالبه و مورد بررسي قرار دهد.
  ماده 21- در پايان هر سال مالي رياست هيات مديره گزارش فعاليت هاي سالانه انجمن و ترازنامه مالي آن را حداقل 45 روز قبل از تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي سالانه براي تائيد در اختيار بازرس قرار خواهد داد.